Regulamin badania konsumenckiego „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024”

I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA

 1. Organizatorem badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18b w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem Badania jest wyłonienie, na podstawie opinii konsumentów najlepszych produktów i innowacji FMCG (spożywczych, chemicznych, kosmetycznych oraz produktów marek własnych sieci handlowych) wprowadzonych na rynek w okresie do 31 lipca 2023 roku.
 3. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia.
 4. Badanie jest polską edycją badania „Produkt des Jahres” organizowanego na rynku niemieckim.

II. PRZEBIEG I CZAS TRWANIA BADANIA

 1. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” odbywa się w okresie od 22 sierpnia 2023 do stycznia 2024 roku.
 2. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” składa się z trzech etapów: etap I – Przyjmowanie zgłoszeń; etap II – Przeprowadzenie Badania przez instytut GfK Polonia; etap III – Prezentacja wyników Badania.

III. ZASADY BADANIA

 1. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia wg metodologii opracowanej przez instytut INNOFACT dla niemieckiej edycji badania „Produkt des Jahres”.
 2. W głosowaniu na produkty zamieszczone w ankiecie Badania, biorą udział konsumenci decydujący lub współdecydujący o zakupach do swojego gospodarstwa domowego.
 3. Badanie przeprowadzane jest drogą wywiadów internetowych CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów.
 4. Po zakończeniu Badania GfK Polonia dokonuje analizy zebranych danych oraz sporządza i przekazuje Organizatorowi raport przedstawiający ostateczny rezultat Badania.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIU

 1. W Badaniu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:
  • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski;
  • są dystrybutorami, importerami lub producentami produktów szybko zbywalnych (FMCG);
  • zgłoszone przez nich produkty pojawiły się w sprzedaży w okresie do 31 lipca 2023 roku;
  • wypełnią poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.najlepszyprodukt.com.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości;
  • dostarczą zgłoszenie w okresie od 1 września do 27 października 2023 roku;
  • dokonają opłaty na konto Organizatora w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie zestawienia przesłanego od Organizatora za produkty zakwalifikowane do badania.
 2. Zgłoszenia i udział w Badaniu są odpłatne. Przesłanie zgłoszenia przez formularz Organizatora stanowi podstawę i jest zgodą Zgłaszającego na otrzymanie faktury do uiszczenia opłaty za udział w badaniu, zgodnie z opłatą podaną w regulaminie badania.
 3. Opłata za udział w Badaniu wynosi:
  • w przypadku zgłoszenia pojedynczego produktu:
   • zgłoszenie jednego produktu w jednej kategorii – 750 zł netto,
   • zgłoszenie od dwóch do czterech produktów w kilku kategoriach – 700 zł netto za każdy produkt,
   • zgłoszenie pięciu lub więcej produktów w kilku kategoriach – 650 zł netto za każdy produkt;
  • w przypadku zgłoszenia linii produktów:
   • zgłoszenie jednej linii w jednej kategorii – 1050 zł netto,
   • zgłoszenie od dwóch do czterech linii w kilku kategoriach – 950 zł netto za linię,
   • zgłoszenie pięciu lub więcej linii w kilku kategoriach – 850 zł netto za linię.
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o linii produktów należy przez to rozumieć każde zgłoszenie zawierające więcej niż jeden wariant produktu – wersja smakowa, zapachowa, kolorystyczna, funkcja, gramatura/pojemność, forma opakowania. Wszystkie warianty wchodzące w skład zgłaszanej do kategorii linii muszą być zgodne z jej charakterem. Niedopuszczalne jest ujęcie w jednej linii wariantów, dla których została przewidziana odrębna kategoria.
 2. W ramach opłaty zgłoszeniowej zgłaszający otrzyma pełne wyniki Badania w ramach kategorii, w której został zgłoszony i zakwalifikowany jego produkt lub linia.
 3. Z udziału w Badaniu wyłączone zostają:
  • linie produktów, w skład których wchodzą m.in. produkty odbiegające od charakteru kategorii, do której zostały zgłoszone oraz/lub takie, które mogłyby być zgłoszone jednocześnie w innej kategorii;
  • produkty dedykowane sektorowi HoReCa;
  • edycje limitowane.
 4. Kategorie określające grupy produktów, które zostaną uwzględnione w Badaniu zawiera lista kategorii.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonego produktu/linii podejmuje Organizator.
 6. Lista kategorii stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 7. Każdy uczestnik Badania ma prawo zgłosić dowolną liczbę nowych produktów/linii lub produktów/linii zmodyfikowanych oraz takie, które zostały wprowadzone na rynek w okresie określonym w regulaminie badania 2024.
 8. Organizator w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia 2 produktów lub linii tej samej marki w ramach tej samej kategorii.
 9. Ten sam produkt lub linia produktowa danej marki, mogą być zgłoszone jedynie w jednej kategorii w całym badaniu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wyjątkowych sytuacji (punkt 11) oraz kategorii „Innowacja spożywcza, chemiczna i kosmetyczna”, do której mogą być zgłaszane produkty i linie produktowe wyróżniające się innowacyjnością (wymaga to uzasadnienia w formularzu zgłoszeniowym, na czym polega innowacyjność produktu lub linii).
  • W przypadku zgłoszenia tego produktu/linii w dwóch kategoriach, zostanie naliczona opłata za dwa odrębne zgłoszenia zgodnie z cennikiem zawartym w pkt 3 niniejszego ustępu.
  • W przypadku zgłoszenia produktu w dwóch kategoriach obydwa zgłoszenia należy wprowadzić przez formularz zgłoszeniowy ze wskazaniem kategorii do których zostają zgłoszone produkty lub linie.
 10. Przystąpienie do Badania następuje poprzez wypełnienie przez uczestnika wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej badania najlepszyprodukt.com.pl. Zgłoszenie musi zawierać: kolorowe zdjęcie produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.tiff lub *.jpg, rozdzielczość min. 300 dpi), w przypadku linii produktów zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty na 1 zdjęciu.
 11. Jedyną wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie najlepszyprodukt.com.pl.
 12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją faktury z opłatą zgłoszeniową za uczestnictwo w Badaniu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zgłoszenia w innej formie niż poprzez stronę www.najlepszyprodukt.com.pl lub po 27 października 2023 roku.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały zakwalifikowane do Badania z przyczyn od niego niezależnych (np. takich, które nie dotarły do niego wskutek przepełnienia skrzynki zgłoszeniowej, awarii poczty e-mail, opóźnień pocztowych czy takich, które nie zostały kompletnie i poprawnie wypełnione itp.).
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników Badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.
 16. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 27 października 2023 roku.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby zgłoszeń w danej kategorii, liczby kategorii lub nazwy kategorii oraz ostatecznego przypisania produktu/linii do danej kategorii.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do Badania linii produktowych lub produktu bez wiedzy i zgody producenta/dystrybutora/importera będącego ich właścicielem. Wówczas właściciel produktu/linii nie uzyskuje prawa do otrzymania wyników Badania w kategorii, w której jego produkt został zbadany.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia bez podania przyczyny.
 20. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonego produktu w Badaniu, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wymienionej w pkt 3 niniejszego ustępu, jeżeli nastąpiła opłata za zgłoszenie do badania.
 21. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Badania bez prawa do zwrotu opłaty zgłoszeniowej oraz bez prawa do uzyskania wyników Badania.
 22. Zgłoszenie produktu/linii produktów do Badania jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na zaprezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora, a także we wszelkich materiałach informacyjnych i promujących Badanie.
 23. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika Badania.

V. PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZNAKU

 1. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Brązowy medal” na zasadzie odpłatnej licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium:
  1. Zdobywcy 1. miejsca odpłatnie otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024 Złoty medal”;
  2. Zdobywcy 2. miejsca odpłatnie otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Srebrny medal”;
  3. Zdobywcy 3. miejsca otrzymują odpłatnie licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Brązowy medal”;
 2. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Brązowy medal” na zasadzie odpłatnej licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium:
  1. Zdobywcy 1. miejsca odpłatnie otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024 Złoty medal”
  2. Zdobywcy 2. miejsca odpłatnie otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Srebrny medal”;
  3. Zdobywcy 3. miejsca otrzymują odpłatnie licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Brązowy medal”;
 3. Przekazanie prawa nastąpi w formie podpisania dokumentu LICENCJI, które nastąpi po opłaceniu kwoty licencyjnej na konto Organizatora.
 4. Oferta wykupienia licencji zostanie przedstawiona przez Organizatora po zrealizowanym badaniu przez GFK i przesłaniu raportu do Organizatora wyłącznie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w zbadanych kategoriach.
 5. Wykupienie licencji uprawnia zdobywców trzech pierwszych miejsc do bezterminowego wykorzystania logo i tytułu wyłącznie dla nagrodzonych produktów, dla których została zakupiona licencja. Przed wykupieniem licencji jakakolwiek komunikacja dotycząca zdobytego wyróżnienia jest możliwa jedynie na warunkach opisanych w załączniku nr. 2 do niniejszego Regulaminu pt. „Zasady wykorzystywania logo i tytułu w komunikacji marketingowej” pod rygorem kar umownych określonych w pkt. 10
 6. Licencja dotyczy trzech pierwszych miejsc, które uczestnicy uzyskują na podstawie największej liczby wskazań respondentów w każdej z badanych kategorii.
 7. Prawo do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024”, oraz „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024.” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.
 8. Szczegółowe informacje na temat praw i ograniczeń wykorzystywania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024oraz „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024 określa odrębny regulamin.
 9. Uczestnicy Badania nie otrzymują prawa do wykorzystywania logo „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” na którym nie ma wskazanego miejsca na podium i nie mogą korzystać z tego znaku.
 10. Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu bez wykupienia licencji skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł + VAT i wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności z niniejszym Regulaminem) z Badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Badania znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.najlepszyprodukt.com.pl.
 2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Badania można kierować do:
  bozena.graczyk@wg.media lub pod numer telefonu: 519 042 669
  joanna.kielbasa@wg.media lub pod numerem telefonu: 730 014 502
 4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Badania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warszawa, 28.08.2023 r.