Najczęściej zadawane pytania

Co się zmieniło w badaniu 2024:

 1. Rozszerzony okres badania – produkty wprowadzone na rynek do 31 lipca 2023 roku (do tej pory był to okres ostatnich 12 miesięcy).
 2. To oznacza że badamy nie tylko nowości.
 3. W ramach opłaty za udział w badaniu produkt/linia, Uczestnik dostaje informacje badawcze w ramach kategorii w której został zakwalifikowany i zbadany jego produkt/linia. Dodaliśmy dodatkowe dane: informacje demograficzne odnośnie zamieszkania respondentów (wieś, podział na wielkość miast).

Kto realizuje badanie?

Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia. Badanie jest polską edycją badania „Produkt des Jahres” organizowanego od 22 lat na rynku niemieckim. GFK Polonia w Polsce przeprowadza badanie na zlecenie  Wydawnictwa Gospodarczego wydawcy m.in. branżowych portali wiadomoscihandlowe.pl i wiadomoscikosmetyczne.pl. Badanie realizowane jest metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) z wykorzystaniem GfK Access Panelu , czyli respondenci będą samodzielnie wypełniać ankietę on-line. W każdej z kategorii produktowej respondenci będą wybierali produkty, które w ich własnej, subiektywnej ocenie zasługują na miano najlepszych. Respondenci będą także odpowiadać na pytanie o cechy produktu, które zdecydowały o tym, że w ich ocenie jest on najlepszy (w każdej kategorii produktowej ujętej w badaniu). Wyboru dokonają konsumenci! Reprezentatywna próba 1000 respondentów, która: jest w wieku 18-65 lat,  decyduje lub istotnie współdecyduje o zakupach do swojego gospodarstwa domowego,  deklaruje, iż używa produktów objętych badaniem. 

Kogo zapraszamy do udziału w badaniu?

Zapraszamy wszystkich producentów i dystrybutorów do zgłaszania swoich nowości produktowych oraz produktów, które uległy zmianie/modyfikacji (spożywczych, kosmetycznych oraz chemii gospodarczej), a także sieci handlowe do zgłaszania swoich marek własnych.

Kto może wziąć udział w badaniu?

 1. Firmy które działają na terenie Polski;
 2. Producenci, dystrybutorzy, sieci handlowe i ich marki własne;
 3. Firmy które są dystrybutorami, importerami lub producentami artykułów FMCG;
 4. Firmy których zgłoszone produkty pojawiły się w sprzedaży do 31 lipca 2023 roku; aby Zgłaszający mógł zbadać, jak dziś konsumenci oceniają jego produkty oraz produkty, które dotąd nie brały udziału w badaniach.
 5. Uczestnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.najlepszyprodukt.com.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości;
 6. Uczestnicy którzy dostarczą zgłoszenie w okresie od 21 sierpnia do 27 października 2023 roku;
 7. Uczestnicy którzy dokonają opłaty marketingowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

Jakie zgłoszenia nie mogą zostać przyjęte do badania?

 1. linie produktów, w skład których wchodzą m.in. produkty odbiegające od charakteru kategorii, do której zostały zgłoszone oraz/lub takie, które mogłyby być zgłoszone jednocześnie w innej kategorii – trzeba je wprowadzić ponownie prawidłowo!! Chętnie pomożemy 😊
 2. produkty dedykowane sektorowi HoReCa;
 3. edycje limitowane.

Jakie są koszty udziału w badaniu?

Z uwagi na wyższy koszt badania w tym roku, opłaty symbolicznie wzrosły:

a. w przypadku zgłoszenia pojedynczego produktu:

 • zgłoszenie jednego produktu w jednej kategorii – 750 zł netto,
 • zgłoszenie od dwóch do czterech produktów w kilku kategoriach – 700 zł netto za każdy produkt,
 • zgłoszenie pięciu lub więcej produktów w kilku kategoriach – 650 zł netto za każdy produkt;

b. w przypadku zgłoszenia linii produktów:

 • zgłoszenie jednej linii w jednej kategorii – 1050 zł netto,
 • zgłoszenie od dwóch do czterech linii w kilku kategoriach – 950 zł netto za linię,
 • zgłoszenie pięciu lub więcej linii w kilku kategoriach – 850 zł netto za linię.

Jakie dane uzyska uczestnik badania?

W ramach opłaty marketingowej zgłaszający otrzyma pełne wyniki Badania w ramach kategorii, w której został zgłoszony jego produkt lub linia. W edycji 2024 badania dodajemy dla Państwa dane demograficzne Konsumentów!

Cechy decydujące o przyznaniu 1. miejsca

Jaka liczba Konsumentów oddała głos na nowości w kategorii oraz które cechy produktów Konsument wskazał jako decydujące.

Ilość wskazań Konsumentów na nowości zgłoszone do kategorii

Ilość wskazań na podium 1, 2, 3, przyznane punkty, finalne miejsce w kategorii dla każdego produktu/linii w kategorii

Rozkład % próby w badaniu dla Państwa kategorii

Podział na płeć i wiek (grupy wiekowe: 18-25 lat, 26-35 lat, 36-45 lat, 56-65 lat)

Dane demograficzne

Podział na wielkość miejscowości, z której pochodzi Konsument (wieś, miasta do 50 tys. mieszkańców, miasta >50 tys. do 200 tys., miasto powyżej 200 tys. mieszkańców)

Czy można zgłosić dwa produkty do jednej kategorii?

W wyjątkowych wypadkach jest możliwość przyjęcia zgłoszenia 2 produktów lub linii tej samej marki w ramach tej samej kategorii, na co Organizator musi wyrazić zgodę.

Produkt lub linia produktowa danej marki mogą być zgłoszone jedynie w jednej kategorii w całym badaniu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy kategorii „Innowacja spożywcza, chemiczna i kosmetyczna”, do której mogą być zgłaszane produkty i linie produktowe wyróżniające się innowacyjnością (wymaga to uzasadnienia w formularzu zgłoszeniowym, na czym polega innowacyjność produktu lub linii). W przypadku zgłoszenia tego produktu/linii produktowej w danych 2 kategoriach zostanie naliczona opłata za dwa odrębne zgłoszenia zgodnie z cennikiem zawartym w pkt 3 niniejszego ustępu. Wówczas obydwa zgłoszenia należy wprowadzić przez formularz zgłoszeniowy ze wskazanie kategorii, do których zostają zgłoszone produkty lub linie.

Jak wygląda zgłoszenie do badania?

Przystąpienie do Badania następuje poprzez wypełnienie przez uczestnika wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej badania www.najlepszyprodukt.com.pl, w terminie od 21 sierpnia do 27 października roku. Zgłoszenie musi zawierać: kolorowe zdjęcie produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.tiff lub *.jpg, rozdzielczość min. 300 dpi), w przypadku linii produktów zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty na 1 zdjęciu.

Jedyną wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.najlepszyprodukt.com.pl tylko ta forma gwarantuje uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia i udział w Badaniu.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją faktury za uczestnictwo w Badaniu.

Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu badania przez uczestnika Badania.

Do kiedy można wycofać lub zmienić zgłoszenie?

Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 27 października 2023 roku.

Czy można zgłosić produkt wykraczający poza termin badania?

Organizator dopuszcza do udziału w Badaniu produkty, których termin wprowadzenia na rynek wykracza maksymalnie 1 miesiąc od zakresu przyjętego w badaniu tj. 1 września 2020 rok, a to oznacza, że można zgłosić produkt max. od 1 sierpnia 2020 w drodze wyjątku na prośbę zgłaszającego.

Od kiedy można korzystać ze znaku i tytułu uzyskanego w badaniu?

Uczestnik uzyskując w badaniu miejsce na podium Złoty medal, Srebrny medal lub Brązowy medal może uzyskać prawo do wykorzystania znaku i tytułu na zasadzie odpłatnej licencji, odpowiednio do zajętego miejsca.

Przekazanie prawa nastąpi w formie podpisania dokumentu LICENCJI, które nastąpi po opłacie kwoty licencyjnej na konto Organizatora.

Zasady wykupienia licencji zostaną przedstawione po zrealizowanym badaniu przez GFK i przesłaniu raportu do Organizatora wyłącznie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w zbadanych kategoriach.

Wykupienie licencji uprawnia zdobywców trzech pierwszych miejsc do bezterminowego wykorzystania logo i tytułu wyłącznie dla nagrodzonych produktów dla których została zakupiona licencja.

Licencja nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

Licencja nie może być przenoszone na rzecz produktów i usług nie biorących udziału w Badaniu.

Uczestnicy Badania nie otrzymują prawa do wykorzystywania logo „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” na którym nie ma wskazanego miejsca na podium i nie mogą korzystać z tego znaku.

Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu bez wykupienia licencji skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł + VAT i wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym Regulaminem) z Badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”.

Do kiedy i na jak długo przyznawana jest licencja?

Laureat otrzymuje na zasadach płatnej licencji, licencję na znak i tytuł na czas nieokreślony i uzyskuje po opłaceniu licencji pisemne prawo do znaku i tytułu.

Czy można korzystać ze znaku i tytułu bez wykupionej licencji?

Laureaci, którzy nie wykupili licencji na posługiwanie się znakiem i tytułem „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Złoty/Srebrny/Brązowy medal” oraz Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów INNOWACJA 2024. Złoty/Srebrny/Brązowy medal” mogą komunikować wyróżnienie wyłącznie w sposób wymieniony poniżej:

„Produkt xxx” został wyróżniony w badaniu Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024 i nic więcej.

Czego nie mogę robić bez licencji?

Nie wolno posługiwać się nazwą miejsca (złoty/srebrny/brązowy medal) ani z nazwą wyróżnienia czy też nazwą kategorii!

Nie wolno posługiwać się wizerunkiem Logo zdobytego wyróżnienia oraz otrzymanego dyplomu i/lub statuetki.

Zarówno w komunikatach prasowych jak i innych formach komunikacji marketingowej, zwłaszcza na opakowaniach produktów. Ani w żadnej innej formie nie wolno posługiwać się znakiem towarowym „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024” oraz tytułem „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2024. Złoty/Srebrny/Brązowy medal”. Niezastosowanie się do powyższych obostrzeń będzie skutkowało naliczeniem kary umownej uwzględnionej w Regulaminie Badania oraz w Regulaminach stosowania znaków i tytułów w kwocie 50 000 zł + VAT.

Mam inne pytanie, z kim się skontaktować?

Pytania i uwagi dotyczące Badania można kierować do:

bozena.graczyk@wg.media lub pod numer telefonu: 519 042 669

joanna.kielbasa@wg.media lub pod numerem telefonu: 730 014 502

Warszawa, 21.08.2023 r.