Regulamin w pdf oraz Lista kategorii w pdf

 

Regulamin badania konsumenckiego
„Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019”

I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA

1. Organizatorem badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019” zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem Badania jest wyłonienie, na podstawie opinii konsumentów, najlepszych nowych produktów FMCG wprowadzonych na rynek w okresie od 1 września 2017 do 1 września 2018 roku.
3. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia.
4. Badanie jest polską edycją badania „Produkt des Jahres” organizowanego od 19 lat na rynku niemieckim.

II. PRZEBIEG I CZAS TRWANIA BADANIA

1. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019” odbywa się w okresie od sierpnia 2018 do stycznia 2019 roku.
2. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019” odbywa się raz do roku (od 2012 r.) i składa się z trzech etapów: etap I – Przyjmowanie zgłoszeń; etap II – Przeprowadzenie Badania przez instytut GfK Polonia; etap III – Prezentacja wyników Badania.

III. ZASADY BADANIA

1. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia wg metodologii opracowanej przez instytut INNOFACT dla niemieckiej edycji badania „Produkt des Jahres”.
2. W głosowaniu na produkty zamieszczone w ankiecie Badania, biorą udział konsumenci decydujący lub współdecydujący o zakupach do swojego gospodarstwa domowego.
3. Badanie przeprowadzane jest drogą wywiadów internetowych CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów.
4. Po zakończeniu Badania GfK Polonia dokonuje analizy zebranych danych oraz sporządza i przekazuje Organizatorowi raport przedstawiający ostateczny rezultat Badania.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIU

1. W Badaniu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:

a. działają na terenie Polski;
b. są dystrybutorami, importerami lub producentami artykułów FMCG;
c. zgłoszone produkty pojawiły się w sprzedaży w okresie od 1 września 2017 do 1 września 2018 roku;
d. wypełnią poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.najlepszyprodukt.com.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości;
e. dostarczą zgłoszenie wyłącznie w okresie od 21 sierpnia do 28 września 2018 roku;
f. dokonają opłaty marketingowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

2. Zgłoszenia i udział w Badaniu są odpłatne.
3. Opłata marketingowa za udział w Badaniu wynosi:

a. w przypadku zgłoszenia pojedynczego nowego produktu:

  • zgłoszenie jednego nowego produktu – 350 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych produktów – 300 zł netto za produkt,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej produktów – 250 zł netto za produkt;

b. w przypadku zgłoszenia nowej linii produktów:

  • zgłoszenie jednej nowej linii – 650 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych linii – 550 zł netto za linię,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej nowych linii – 450 zł netto za linię.

4. W ramach opłaty marketingowej zgłaszający otrzyma pełne wyniki Badania w ramach kategorii, w której został zgłoszony jego produkt/linia.
5. Z udziału w Badaniu wyłączone zostają:

a. produkty, które brały udział w poprzedniej edycji Badania;
b. linie produktów, w skład których wchodzą m.in. produkty odbiegające od charakteru kategorii, do której zostały zgłoszone oraz/lub takie, które mogłyby być zgłoszone jednocześnie w innej kategorii;
c. produkty dedykowane sektorowi HoReCa;
d. edycje limitowane.

6. Kategorie określające grupy produktów, które zostaną uwzględnione w Badaniu zawiera lista kategorii.
7. Lista kategorii wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowią załącznik do Regulaminu.
8. Każdy uczestnik Badania ma prawo zgłosić dowolną liczbę nowych lub zmodyfikowanych produktów z zastrzeżeniem zdefiniowanym w pkt 9 i 10 niniejszego paragrafu.
9. Organizator w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość zaistnienia 2 produktów tej samej marki w jednej kategorii.
10. W jednej kategorii mogą występować maksymalnie dwa produkty lub jedna linia produktowa danej marki.
11. Przystąpienie do Badania następuje poprzez wypełnienie przez uczestnika wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.najlepszyprodukt.com.pl, w terminie 7 sierpnia do 28 września 2018 roku. Zgłoszenie musi zawierać kolorowe zdjęcie produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.tiff lub *.jpg, rozdzielczość min. 300 dpi, w przypadku linii zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty).
12. Jedyną wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.najlepszyprodukt.com.pl. Tylko ta forma gwarantuje uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia i udział w Badaniu.
13. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją faktury za uczestnictwo w Badaniu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zgłoszenia w innej formie niż poprzez stronę www.najlepszyprodukt.com.pl lub po 28 września 2018 roku.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały zakwalifikowane do Badania z przyczyn od niego niezależnych (np. takich, które nie dotarły do niego wskutek przepełnienia skrzynki zgłoszeniowej, awarii poczty e-mail, opóźnień pocztowych, czy takich, które nie zostały kompletnie i poprawnie wypełnione itp.).
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, za które nie została wniesiona opłata marketingowa.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją i odebraniem prawa do nagrody.
18. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 28 września 2018 roku.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby zgłoszeń w danej kategorii, liczby kategorii lub nazwy kategorii oraz ostatecznego przypisania produktu do danej kategorii.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do Badania linii produktowych lub produktu bez wiedzy i zgody producenta/dystrybutora/importera będącego ich właścicielem. Wówczas opłata marketingowa nie obowiązuje i właściciel produktu/linii nie uzyskuje prawa do otrzymania wyników Badania w kategorii, w której jego produkt został zbadany.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia bez podania przyczyny.
22. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonego produktu w Badaniu, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wymienionej w pkt 3 niniejszego paragrafu.
23. Organizator dopuszcza do udziału w Badaniu produkty których termin wprowadzenia na rynek wykracza maksymalnie miesiąc od zakresu przyjętego w pkt 1 niniejszego paragrafu.
24. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Badania bez prawa do zwrotu opłaty marketingowej oraz bez prawa do uzyskania wyników Badania.
25. Zgłoszenie produktu/linii produktów do Badania jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na zaprezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów Badania, a także we wszelkich materiałach informacyjnych i promujących Badanie.
26. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika Badania.

V. PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZNAKU

1. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2018. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Brązowy medal” na zasadzie odpłatnej licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium.
2. Przekazanie prawa nastąpi w formie podpisania dokumentu LICENCJI, które nastąpi po opłacie kwoty licencyjnej na konto Organizatora.
3. Zasady wykupienia licencji zostaną przedstawione w styczniu 2019 roku wyłącznie zdobywcom trzech pierwszych miejsc.
4. Wykupienie licencji uprawnia zdobywców trzech pierwszych miejsc do bezterminowego wykorzystania logo i tytułu.
5. Licencja dotyczy trzech pierwszych miejsc, które uczestnicy uzyskują na podstawie największej liczby wskazań respondentów w każdej z badanych kategorii:

a. Zdobywcy 1. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Złoty medal”;
b. Zdobywcy 2. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Srebrny medal”;
c. Zdobywcy 3. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Brązowy medal”;

6. Prawo do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Srebrny medal” oraz „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Brązowy medal” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.
7. Prawo do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Brązowy medal” nie może być przenoszone na rzecz produktów i usług nie biorących udziału w Badaniu.
8. Szczegółowe informacje na temat praw i ograniczeń wykorzystywania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019. Brązowy medal” zawierają odrębne regulaminy.
9. Uczestnicy Badania nie otrzymują prawa do wykorzystywania logo „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2019”.
10. Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu bez wykupienia licencji skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł i dożywotnim wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym Regulaminem) z Badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Badania znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.najlepszyprodukt.com.pl.
2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.
3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Badania można kierować na adres e-mail: anna.kaniewska@wiadomoscihandlowe.pl lub pod numer telefonu: 519 042 665.
4. Naruszenie ustaleń Regulaminu Badania przez uczestnika będzie oznaczać wykluczenie go z Badania.
5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Badania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warszawa, 2.07.2018 r.