ZASADY I TERMINY ZGŁOSZEŃ

Home »  ZASADY I TERMINY ZGŁOSZEŃ

Lista kategorii  |  Regulamin

Regulamin badania konsumenckiego „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022″

I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA

1. Organizatorem badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022” zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, zwane dalej Organizatorem.

2. Celem Badania jest wyłonienie, na podstawie opinii konsumentów, najlepszych nowych produktów FMCG wprowadzonych na rynek w okresie od 1 września 2020 do 30 września 2021 roku.
3. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia.
4. Badanie jest polską edycją badania „Produkt des Jahres” organizowanego od 20 lat na rynku niemieckim.

II. PRZEBIEG I CZAS TRWANIA BADANIA

1. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022” odbywa się w okresie od września 2021 do stycznia 2022 roku.

2. Badanie „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022” odbywa się raz do roku (od 2012) i składa się z trzech etapów: etap I – Przyjmowanie zgłoszeń; etap II – Przeprowadzenie Badania przez instytut GfK Polonia; etap III – Prezentacja wyników Badania.

III. ZASADY BADANIA

1. Badanie przeprowadza instytut GfK Polonia wg metodologii opracowanej przez instytut INNOFACT dla niemieckiej edycji badania „Produkt des Jahres”. 

2. W głosowaniu na produkty zamieszczone w ankiecie Badania, biorą udział konsumenci decydujący lub współdecydujący o zakupach do swojego gospodarstwa domowego.

3. Badanie przeprowadzane jest drogą wywiadów internetowych CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów.

4. Po zakończeniu Badania GfK Polonia dokonuje analizy zebranych danych oraz sporządza i przekazuje Organizatorowi raport przedstawiający ostateczny rezultat Badania.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIU

1. Zgłoszenie i udział w badaniu jest płatny.

2. W Badaniu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:

a. działają na terenie Polski;

b. są dystrybutorami, importerami lub producentami artykułów FMCG;

c. zgłoszone produkty pojawiły się w sprzedaży w okresie od 1 września 2020 do 30 września 2021.

d. wypełnią poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej najlepszyprodukt.com.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości;

e. dostarczą zgłoszenie wyłącznie w okresie od 26 sierpnia do 1 października 2021 roku;

f. dokonają opłaty za zgłoszenie i udział w Badaniu na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Zgłoszenia i udział w Badaniu są odpłatne.

4. Opłata za zgłoszenie i udział w Badaniu wynosi:

a. w przypadku zgłoszenia pojedynczego nowego produktu:

  • zgłoszenie jednego nowego produktu w jednej kategorii – 350 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych produktów w kilku kategoriach– 300 zł netto za każdy produkt,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej produktów w kilku kategoriach – 250 zł netto za każdy produkt;

b. w przypadku zgłoszenia nowej linii produktów:

  • zgłoszenie jednej nowej linii w jednej kategorii – 650 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych linii w kilku kategoriach – 550 zł netto za linię,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej nowych linii w kilku kategoriach – 450 zł netto za linię.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o linii produktów należy przez to rozumieć każde zgłoszenie zawierające więcej niż jeden wariant produktu (wersja smakowa, zapachowa, kolorystyczna, funkcja (nawilżający, oczyszczający, regenerujący), gramatura/pojemność, forma opakowania). Wszystkie warianty wchodzące w skład zgłaszanej do kategorii linii muszą być zgodne z jej charakterem. Niedopuszczalne jest ujęcie w jednej linii wariantów, dla których została przewidziana odrębna kategoria.

6. W ramach opłaty za zgłoszenie i udział w Badaniu, zgłaszający otrzyma pełne wyniki Badania w ramach kategorii, w której został zgłoszony jego produkt/linia.

7. Z udziału w Badaniu wyłączone zostają:

a. produkty, które brały udział w poprzedniej edycji Badania;

b. linie produktów, w skład których wchodzą m.in. produkty odbiegające od charakteru kategorii, do której zostały zgłoszone oraz/lub takie, które mogłyby być zgłoszone jednocześnie w innej kategorii;

c. produkty dedykowane sektorowi HoReCa;

d. edycje limitowane.

8. Kategorie określające grupy produktów, które zostaną uwzględnione w Badaniu zawiera lista kategorii.

9. Lista kategorii wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowią załącznik do Regulaminu.

10. Każdy uczestnik Badania ma prawo zgłosić dowolną liczbę nowych lub zmodyfikowanych produktów z zastrzeżeniem zdefiniowanym w pkt 10 i 11 niniejszego ustępu.

11. Organizator w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość zaistnienia 2 produktów tej samej marki w jednej kategorii.

12. W jednej kategorii mogą występować maksymalnie dwa produkty lub jedna linia produktowa danej marki.

13. Produkt lub linia produktowa danej marki mogą być zgłoszone jedynie w jednej kategorii. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy kategorii „Innowacja 2022”, do której mogą być zgłaszane produkty i linie produktowe wyróżniające się innowacyjnością. W przypadku zgłoszenia produktu/linii produktowej w danych kategoriach zostanie naliczona opłata za dwa zgłoszenia zgodnie z cennikiem zawartym w pkt 3 niniejszego ustępu.

14. Przystąpienie do Badania następuje poprzez wypełnienie przez uczestnika wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej najlepszyprodukt.com.pl, w terminie od 26 sierpnia do 1 października 2021 roku. Zgłoszenie musi zawierać kolorowe zdjęcie produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.tiff lub *.jpg, rozdzielczość min. 300 dpi, w przypadku linii zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty).

15. Jedyną wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie najlepszyprodukt.com.pl. Tylko ta forma gwarantuje uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia i udział w Badaniu.

16. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją faktury za uczestnictwo w Badaniu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zgłoszenia w innej formie niż poprzez stronę najlepszyprodukt.com.pl lub po 1 października 2021 roku.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały zakwalifikowane do Badania z przyczyn od niego niezależnych (np. takich, które nie dotarły do niego wskutek przepełnienia skrzynki zgłoszeniowej, awarii poczty e-mail, opóźnień pocztowych czy takich, które nie zostały kompletnie i poprawnie wypełnione itp.). Za takie zgłoszenia, opłata nie zostanie pobrana.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją i odebraniem prawa do nagrody.

20. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 1 października 2021 roku.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby zgłoszeń w danej kategorii, liczby kategorii lub nazwy kategorii oraz ostatecznego przypisania produktu do danej kategorii.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do Badania linii produktowych lub produktu bez wiedzy i zgody producenta/dystrybutora/importera będącego ich właścicielem. Wówczas opłata za zgłoszenie i udział w Badaniu nie obowiązuje i właściciel produktu/linii nie uzyskuje prawa do otrzymania wyników Badania w kategorii, w której jego produkt został zbadany.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia bez podania przyczyny.

24. Organizator dopuszcza do udziału w Badaniu produkty, których termin wprowadzenia na rynek wykracza maksymalnie miesiąc od zakresu przyjętego w pkt 2 niniejszego ustępu.

25. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Badania bez prawa do zwrotu opłaty za zgłoszenie i udział w Badaniu oraz bez prawa do uzyskania wyników Badania.

26. Zgłoszenie produktu/linii produktów do Badania jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na zaprezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora, a także we wszelkich materiałach informacyjnych i promujących Badanie. 

27. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika Badania.

V. PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZNAKU

1. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Brązowy medal” na zasadzie odpłatnej licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium.

2. Przekazanie prawa nastąpi w formie podpisania dokumentu LICENCJI, które nastąpi po ogłoszeniu wyników badania. Jednocześnie laureaci otrzymają fakturę VAT w celu uiszczenia opłaty licencyjnej.

3. Zasady wykupienia licencji zostaną przedstawione w styczniu 2022 roku wyłącznie zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

4. Wykupienie licencji uprawnia zdobywców trzech pierwszych miejsc do bezterminowego wykorzystania logo i tytułu. Przed wykupieniem licencji jakakolwiek komunikacja dotycząca zdobytego wyróżnienia jest możliwa jedynie na warunkach opisanych w załączniku do niniejszego Regulaminu pt. „Zasady wykorzystywania logo i tytułu w komunikacji marketingowej”. Sankcje za naruszenie zasad dotyczących korzystania z logo i tytułu określa pkt 10.

5. Licencja dotyczy trzech pierwszych miejsc, które uczestnicy uzyskują na podstawie największej liczby wskazań respondentów w każdej z badanych kategorii:

a. Zdobywcy 1. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Złoty medal”;

b. Zdobywcy 2. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Srebrny medal”;

c. Zdobywcy 3. miejsca otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Brązowy medal”;

Prawo do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Srebrny medal” oraz „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Brązowy medal” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

6. Prawo do wykorzystania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Brązowy medal” nie może być przenoszone na rzecz produktów i usług nie biorących udziału w Badaniu.

7. Szczegółowe informacje na temat praw i ograniczeń wykorzystywania logo i tytułu: „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Złoty medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Srebrny medal”, „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022. Brązowy medal” zawierają odrębne regulaminy.

8. Uczestnicy Badania nie otrzymują prawa do wykorzystywania logo „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2022”.

9. Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu bez wykupienia licencji skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł i dożywotnim wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym Regulaminem) z Badania „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Badania znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.najlepszyprodukt.com.pl.

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Badania można kierować na adres e-mail: joanna.kielbasa@wg.media lub pod numer telefonu: 730 014 502.

4. Naruszenie ustaleń Regulaminu Badania przez uczestnika będzie oznaczać wykluczenie go z Badania.

5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Badania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warszawa, 26.08.2021 r.